Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
e-Cardionet

Cilj projekta je vzpostavitev internetnega dostopa do primerov odličnosti in dobrih praks na področju kardiologije za doseganje učinkovitih sinergij med različnimi zdravstvenimi sistemi.

e-Health

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja pacientov, posebej slovenskih in italijanskih, z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialnih sistemov/služb ob podpori informacijsko-komunikacijskih orodij in tehnologij.

e-Surgerynet

Projekt predvideva vzpostavitev mreže odličnosti čezmejne kirurgije za uporabo kliničnih modelov ter modelov organizacije posegov in upravljanja.

Ultime news
Doseženi rezultati in prihodne perspektive: iztočnice za novo evropsko programsko obdobje v zdravstvu

V sredo, 29. aprila se bo v Hotelu Marina v Izoli, Slovenija, odvijala predstavitev doseženih rezultatov projektov »e-surgerynet – Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju« in »e-cardionet – Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju«, v luči novega programskega obdobja 2014-2020.

Projekta eSurgerynet in eCardionet: predstavitev doseženih rezultatov

Jutri, 16. aprila 2015, se bo v palači Relaís del Veneto Leon d’Oro v Miranu odvijala predstavitev rezultatov projektov “eSurgerynet - Čezmejno kirurško omrežje” in “eCardionet - Čezmejno kardiološko omrežje”.

Partnerjih

Geie/ Egiz Net Europe

Logo GEIE Net Europe

EGIZ Net Eruope je bil ustanovljen leta 2009 kot javno-zasebno slovensko-italijansko partnerstvo, med "Avtonomno Deželo Furlanijo Julijsko krajino" (Italija), "UP - Univerza na Primorskem - UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator primorske " (Slovenija) in "Evropskim Centrom za čezmejno gospodarsko sodelovanje" (Slovenija). Člani EGIZ-a imajo bogate izkušnje tako na področju informatizacije zdravstva kot na področju čezmejnega sodelovanja in bodo tako prispevali k doseganju projektnih ciljev.

Preberi več

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Logo Univerztietni Klinični Center Ljubljana

UKC Ljubljana izvaja zdravstveno dejavnost tehnično je maksimalno sposoben za najtežje posege, za diagnostiko in terapijo.

Preberi več

Zdravstveni zavod Celjenje Koper

Logo Zdravstveni zavod Celjenje Koper

Zavod Celjenje kot zavod za specialistično izvenbolnišnično zdravljenje pa tudi bolničnično zdravstveno dejavnostjo izvaja dejavnosti raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju medicine,izobraževanje, izopolnjevanje in usposabljanje na podočju medicine s poudarkom na področju psihiatrije, kardiologije in interne medicine. Pri tem med delom sodeluje z uveljavljenimi in ustrezno izobraženimi strokovnjaki s področja medicinske znanosti. Za delovanje ima zagotovljene tako ambulantne kot administrativne prostore.

Preberi več

Bolnišnica Sežana

Logo Bolnišnica Sežana

Kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnico nego Bolnišnica Sežana izvaja specialistične ambulantne in hospitalne zdravstvene storitve, saj je na Krasu za to tudi primerno podnebje. Bolnišnica ima izkušnje s sodelovanjem na različnih področji, npr. sodelovanje kot partner na Projektu Interreg IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 katerega je bil glavni subjekt l'AULSS n.13 -Regione Veneto - Ospedale di Dolo e Mirano (VE).

Preberi več

Splošna bolnišnica Jesenice

Logo Splošna bolnišnica Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za območje naslednjih občin: Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohinj, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šenčur, Tržič, Jezersko, Preddvor, Škofja Loka, Železniki, Žiri. Ustanovitelj SB Jesenice je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.

Preberi več

Splošna bolnišnica Izola

Logo Splošna bolnišnica Izola

Splošna bolnišnica Izola izvaja ambulantno in bolnišnično obravnavo bolnikov (operativa in konzervativa) za prebivalce obalnih občin Piran, Izola, Koper in za občine na Krasu: Sežana, Ilirska Bistrica in delno Postojna. Bolnišnica ima pet oddelkov: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo, oddelek za pediatrijo in oddelek medicinskih služb.

Preberi več

Ospedali Riuniti di Trieste

Logo Ospedali Riuniti di Trieste

AOTS je Zdravstveno univerzitetno podjetje, sad povezave med prejšnjim Zdravstvenim podjetjem "Ospedali Riuniti" in Medicinsko ter kirurško fakulteto na Tržaški univerzi. Posledično je sposobna izvajati bodisi operativne dejavnosti kot tudi raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki jih predvideva ta projekt. Podjetje se členi na dva bolnišnična sklopa: Bolnišnica na Katinari in Glavna bolnišnica v središču Trsta.

Preberi več

Pineta del Carso s.p.a Zdravstveni dom

Logo Pineta del Carso s.p.a Zdravstveni dom

Pineta del Carso je zasebni zdravstveni dom ( član A.I.O.p-ja, Italijanska zveza privatnih bolnišnic) in deluje v okviru Nacionalnega Zdravstvenega Sistema v skadu z obstoječo zakonodajo in s cilijem da se zagotovijo vrsto preventivnih, terapevtskih in rehabilitacijiskih koristi, ki so v skladu s storitvami javnih zavodov . V Pineti del Carso so se specializirali v kardiološki,dihalni in neuro motorni rehabilitaciji.

Preberi več

Krajevno zdravstveno podjetje št. 13 Mirano

Logo Krajevno zdravstveno podjetje št. 13 Mirano

Dejavnost Krajevnega zdravstvenega podjetja sodi v Državno zdravstveno službo in je namenjeno izvajanju socialnoskrbstvenih in zdravstvenih storitev, ki zaobjemajo tako ambulantne posege kot tudi oskrbo v bolnišnicah na ozemlju Pokrajine Benetke (okrog 265.000 oskrbovanih oseb)

Preberi več

Krajevno zdravstveno podjetje št. 14 Chioggia

Logo Krajevno zdravstveno podjetje št. 14 Chioggia

Socialno in zdravstveno skrbstvo, bolnišnično in ambulantno skrbstvo ter skrbstvo na teritoriju. Specifične pristojnosti zdravstvenega vodstva in specializiranega tehnično upravnega osebja v Operativnih enotah in v Kardiološki intenzivni terapiji teritorialnih bolnišnic. Sodelovanje na prejšnjem projetku Evropske pobude INTERREG ITALIJA -SLOVENIJA 2000 - 2006 Z VSEBINO : »Kardiovaskularno tveganje«.

Preberi več